Aanmeldformulier 5-uurs race zaterdag 7 september 2024

De kosten van deelname aan de 5-uurs race zijn € 20,- per schip.

 

 

inschrijven kan tot. zondag 2 september 23.59 uur.

De datum van inschrijving is de datum van ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.

Gegevens schip en zeilplan

Door het insturen van een ingevuld inschrijfformulier verplicht men zich tot het betalen van de inschrijfgelden bij voorkeur per pin of contant voor aanvang van de wedstrijd. 

Verklaring van Verantwoordelijkheid

 

De ondergetekende, hierna te noemen “schipper”, is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van boot en bemanning, zowel vooraf, tijdens als na de wedstrijden.

Die verantwoordelijkheid gaat boven iedere andere regel die in de Wedstrijdbepalingen of waar dan ook staat.

De schipper verklaart te zijn gehouden aan de Regels voor wedstrijdzeilen en alle andere regels, die op dit evenement van toepassing zijn.

De schipper bepaalt of het schip en bemanning fit genoeg zijn om de wedstrijd te zeilen in alle omstandigheden die zij kunnen tegen komen. Door mee te doen met de wedstrijd bevestigt de schipper dat het schip en de bemanning in staat zijn het hoofd te bieden aan al deze omstandigheden en dat hij bevoegd en in staat is om met hen te zeilen en aan de wedstrijd deel te nemen.

De schipper vrijwaart de organisatie en de wedstrijdleiding tegen aanspraken van derden, waaronder de bemanning. De organisatie en de wedstrijdleiding zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade van het schip, de schipper of de bemanning, veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie. Door ondertekening van deze verklaring verklaart de schipper in te stemmen met deze uitsluiting van aansprakelijkheid.

De schipper onderkent dat er risico’s zijn verbonden aan het deelnemen aan de wedstrijd. De schipper heeft kennis genomen van, en onderschrijft de veiligheidseisen voor deze wedstrijd zoals genoemd in de wedstrijdbepalingen en benoemd in ISAF Offshore Special Regulations Category 4.

De schipper bevestigt dat hij de regels in relatie tot de wedstrijd eerlijk en redelijk vindt. Noch de regels in de wedstrijdbepalingen, noch de Sailing Instructions 2021-2024 en noch de eisen van de ISAF Offshore Special Regulations Category 4 doen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de schipper.

De schipper verklaart hierbij dat het schip en de opvarenden WA verzekerd zijn met een minimale dekking van 1,5 miljoen euro per gebeurtenis en waarvan de dekking geldig is bij deelname aan zeilwedstrijden.

De schipper verklaart tijdens de wedstrijden te voldoen aan de wettelijk geldende bepalingen, plus de opgestelde wedstrijdbepalingen van de WVL, zoals gepubliceerd op de WVL website.

Deze verklaring geldt voor de 5-uurs van watersportvereniging Lelystad in het jaar 2024.

Graag wijzen wij u nog op onze privacyverklaring. Hierin staat vermeld hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

Adres

Watersportvereniging Lelystad

Houtribhaven 2, 8242 PC Lelystad

 

Contact havenkantoor

Telefoon: 0320 260198

Mail: retseemnevah.[antispam].@wvlelystad.nl

 

Contact administratie

Telefoon: 0320 260424

Mail: ofni.[antispam].@wvlelystad.nl