redactie

 

De communicatiecommissie streeft ernaar om zes keer per jaar het clubblad ‘de Houtrib’ uit te brengen. Eenmaal per jaar verschijnt bij de Houtrib een bijlage, het ‘bewaarnummer’, met o.a. de Statuten, het Huishoudelijk- en het Havenreglement en de leden- en de schepenlijst. Daarbij zij vermeld dat het gebruik van gegevens, die in het bewaarnummer zijn opgenomen, uitsluitend is toegestaan voor privé doeleinden en niet voor commerciële doeleinden. Er wordt naar gestreefd om de overige bijlagen, zoals verslagen en formulieren in het kader van kostenbesparing, zoveel mogelijk via de opgegeven e-mailadressen door te geven. Naast allerlei wetenswaardigheden en leuke rubrieken vindt u in de Houtrib ook de agenda met activiteiten voor de komende maanden, verslagen van activiteiten, uitnodigingen van het bestuur voor de ledenvergaderingen, een overzicht van nieuwe leden etc.

Voor contact met de redactie mail naar: communicatie@wvlelystad.nl